INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que l’entitat prestadora de Serveis és la mercantil POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. (d’ara endavant, POU HIRUJO GRANOLLERS), societat amb nacionalitat espanyola i domicili social a Granollers, Plaza Iglesia 9, 08401 Granollers, CIF B64.145.329.

OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús (d’ara endavant les Condicions) tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús de la pàgina web (d’ara endavant el Portal, Portal Web, Web o Pàgina Web) del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L.. L’accés, la navegació i/o l’ús del Portal, impliquen l’acceptació de la totalitat de les estipulacions previstes en les presents Condicions, així com de la Política de Privacitat o Protecció de Dades i la Política de Cookies.

CONDICIÓ D’USUARI

S’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui i utilitzi el Portal Web, els serveis i/o els continguts albergats en aquest.

REQUISITS D’ÚS

Per a l’accés al Portal i als serveis que s’ofereixen, es necessitarà un dispositiu que compleixi els requisits de compatibilitat de maquinari i programari (que poden variar al llarg del temps) i accés a Internet. L’Usuari serà conscient que aquests factors poden influir en el rendiment del Portal Web i/o en la possibilitat d’accedir als serveis que s’ofereixen en aquests.
POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. no és responsable de la impossibilitat d’accés o deficiències en el funcionament del Portal Web i/o dels serveis oferts a través d’aquest per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de servei d’Internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

NORMES D’ÚS

Ús del Servei: l’Usuari es compromet en tot cas a utilitzar el Portal i els seus serveis de manera diligent, correcte, lícit, de conformitat amb la llei, l’Avís Legal, les presents Condicions (i/o les que resultin aplicables en cada cas concret), reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral, els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

A aquest efecte, s’abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L., d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).
Control d’Accés: l’Usuari podrà accedir únicament a aquells recursos del sistema d’informació als quals estigui autoritzat.

Fitxers Temporals: la informació emmagatzemada en el Portal Web ha de consultar-se sobre els sistemes del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. sense que aquest pugui considerar-se en cap cas responsable de la informació que l’Usuari exporti d’aquests Sistemes.

Condicions d’ús: L’Usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

  • Cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • Distribució de virus a través d’Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com a saturació, “mailbombing”, etc. o atacs de denegació de servei.
  • Les activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectiu dels recursos de xarxa d’altres persones.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en la normativa sobre protecció de dades.
  • Compartir les claus d’accés facilitats (per al cas que el mateix estigués registrat com a Usuari d’un determinat servei que així ho requereixi) amb una altra persona física o jurídica.
  • Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L.o de tercers.
  • Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals el POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. presta qualssevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.
  • Utilitzar el sistema per a intentar accedir a àrees restringides del servidor, sense la deguda autorització del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis, etc. que conté la Web es troben protegits per la Llei de Propietat Industrial i són propietat del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L., sense que pugui entendre’s que l’ús o accés als serveis que en el mateix es faciliten, atribueixi a l’Usuari dret algun sobre el citat disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis.

Així mateix, la Web, el seu codi font i els continguts als quals s’accedeix a través d’aquest lloc són Propietat Intel·lectual del POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. i/o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari en cap supòsit.

L’accés a la Web o als seus serveis no atorga als Usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts que alberga. L’Usuari reconeix i accepta que el seu ús queda terminantment prohibit, així com la seva reproducció, comunicació i/o distribució, modificació, alteració o descompilación, ja sigui amb finalitats d’ús personal, privat i no lucratiu o amb finalitats comercials o lucratius.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.


DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, continguts o els serveis oferts a través de la Web són els que POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. decideix a cada moment i poden variar al llarg del temps. Per tant, no existeix obligació per part aquest de mantenir disponibles els serveis. No obstant això, s’informarà els Usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d’un determinat servei i les condicions del cessament d’aquest.

GARANTIA I RESPONSABILITAT DE POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L.

Encara que POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. empra sistemes compatibles amb la majoria de les tecnologies existents en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius emprats per l’Usuari.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal o dels Serveis oferts. Per això, estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés i ús de la Web o dels serveis oferts a través de la mateixa (fallades en el rendiment, interrupcions o demora en el funcionament del servei, fallada del sistema o de la línia, etc.), fins i tot encara que es produís alguna fallada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l’Usuari accedeix a la Web i als serveis sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els serveis que s’ofereixen a través de la Pàgina Web compleixen amb el que es disposa en l’ordenament jurídic espanyol.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d’un ús indegut del Portal i/o dels serveis per part de l’Usuari.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. no serà responsable en els supòsits d’indisponibilitat dels serveis per causes de força major o suspensió temporal dels mateixos per raons tècniques. Per tant, POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. no assumirà cap responsabilitat pels danys, pèrdues que poguessin sofrir com a conseqüència de successos que no haguessin pogut preveure’s, o que previstos fossin inevitables, bé per cas fortuït o força major.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. no es fa responsable de qualsevol fallada, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en els serveis o qualsevol altra incidència que pogués sorgir en productes, equips o serveis tècnics aliens a POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. l’ús dels quals sigui necessari per a l’accés als serveis.

A pesar que POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. ha actuat de forma diligent i ha adoptat les mesures necessàries, d’acord amb l’estat de la tecnologia, per a evitar possibles bretxes en la seguretat del Portal, no es pot garantir la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat adoptades.

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. tractarà, en la mesura que sigui possible, d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu web. No obstant això, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través de la Web.

Pel que fa a les informacions i continguts relacionats amb la salut, aquests es proporcionen amb meres finalitats informatives pel que POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. recomana a l’Usuari que actuï sempre sota assessorament mèdic professional.

L’Usuari assumeix que en cas de prendre decisions sobre la base de la informació subministrada en la Web, la responsabilitat serà exclusivament seva, no podent realitzar cap reclamació a POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. per les conseqüències de les decisions preses.

MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT I LES CONDICIONS

POU HIRUJO GRANOLLERS, S.L. podrà afegir noves funcionalitats a la Web i/o modificar les actuals Condicions.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regirà i interpretarà conformement a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització de la Pàgina Web se sotmetrà a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers, sense perjudici que resulti d’aplicació alguna disposició imperativa en contrari, en aquest cas s’estarà al contingut d’aquesta.